Regulamin obiektu „Dom jak dawniej”


Definicje:
- ilekroć w regulaminie mowa jest o Dom jak dawniej należy przez to rozumieć dom przy ul. Okrzei 21, 58-580 Szklarska Poręba, zwany dalej dom / obiekt.
Posesja - teren wokół domu prawnie do niego należący
Zarządca obiektu - firma DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1  lok. 3, 50-155 Wrocław, NIP 897-117-56-86, zwany dalej Wynajmującym.
Gość - należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z usług najmu domu, zwany dalej Gość / Najemca.


Postanowienia ogólne:

Regulamin określa warunki   najmu domu. Dokonanie rezerwacji obiektu jest jednoznaczne ze złożeniem  oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu krótkoterminowego domu między Wynajmującym firmą DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1  lok. 3, 50-155 Wrocław, NIP 897-117-56-86   a  Najemcą  na warunkach określonych w Regulaminie.

 • & 1 - Warunki rezerwacji
 •  
 1. Obiekt jest wynajmowany w całości ( nie na pokoje ). 
 2. Obiekt jest wynajmowany  do maksymalnie 8 osób. Obiekt posiada 1 krzesełko do karmienia. Obiekt posiada 1 wanienkę ( max 12 kg ).Chęć skorzystania z łóżeczka  i/lub krzesełka   i/ lub  wanienki należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Cena za pobyt/za dobę jest stała dla obiektu ( niezależnie od ilości osób tzn.: 1 czy  max 8 ) zgodnie z podanym cennikiem na   www.domjakdawniej.pl
 1. Obiekt wynajmuje się tylko i wyłącznie po:

         a). przedłożeniu dokumentu z aktualnym  zdjęciem: dowód osobisty, paszport, ID 

              - osoby niepełnoletnie mogą być proszone o  okazanie dokumentu  stwierdzający tożsamość

              osoby np. legitymację szkolną ( osoby niepełnoletnie mogą zameldować się  tylko i wyłącznie

              jeżeli meldunku dokona osoba pełnoletnia, która ponosi za nie odpowiedzialność. Należy przedłożyć dokument/formularz dotyczący osob niepełnoletnich.

         b). wypełnieniu podczas zameldowania karty meldunkowej

         c).  opłaceniu całej kwoty za pobyt, taksy klimatycznej oraz kaucji.

 1. Dom jest wynajmowany na doby – minimalny okres wynajmu to 3 doby * ( za wyjątkiem okresu święta, sylwester, majówka, ferie zimowe, ferie letnie ). 
 2. Doba trwa od godziny 15:00 pierwszego dnia pobytu Gości do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Zameldowanie jest możliwe w godzinach 15:00 – 18:00, wymeldowanie do godziny 10:00.
 4. Minimum jeden dzień wcześniej przed przyjazdem należy podać informację drogą mailową, sms lub telefonicznie o planowanej godzinie zameldowania oraz ilość osób.  Goście winni stawić się w obiekcie jednak nie najpóźniej niż do godziny 18:00 w pierwszym dniu pobytu. Brak przyjazdu   do godziny 18:00 jest równoznaczne z anulacją rezerwacji a kwota wpłacona za pobyt nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przyjazdu w późniejszych godzinach jeżeli powyższy fakt zostanie wcześniej uzgodniony z personelem obiektu – min. 1 dzień przed zameldowaniem.
 5. Nie opuszczenie obiektu do godziny 10:00 w dniu wymeldowania skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 6. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 10:00, obsługa obiektu jest uprawniona do spakowania rzeczy Gości bez jego obecności i przeniesienia ich w wyznaczone miejsce. Obiekt nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
 7. Najpóźniej w trakcie zameldowania należy podać planowaną godzinę wymeldowania. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić podczas zameldowania lub na minimum dwa dni przed końcem pierwotnej rezerwacji.

   12.Chęć przedłużenia pobytu może być uwzględnione tylko i wyłącznie w przypadku wolnych okresów rezerwacyjnych.

 1. Płatność:

       a).przelew - zadatek w wysokości 50% całego pobytu, druga część płatności gotówką lub kartą podczas zameldowania

       b). przelew  - za całość pobytu

       Środki winny być widoczne na koncie zgodnie z terminem wskazanym w mailu przez obsługę

       obiektu.  Brak wpływu  środków  jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

 1. Obiekt  akceptuje płatności kartą ( dotyczy płatności za drugą część pobytu ).
 2. W celu anulowania rezerwacji lub zmiany terminu pobytu należy skontaktować się z obsługa obiektu:

            a). w przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 60 dni  ( i krócej ) przed planowanym przyjazdem  środki wpłacone na konto nie podlegają zwrotowi.

           W okresie świąt Bożego Narodzenia  oraz Sylwestra tj.; pobyty przypadające  od 20-go grudnia każdego roku do 02-go stycznia każdego następnego roku, należy dokonać wpłaty w wysokości 100% za cały pobyt zgodnie z harmonogramem płatności wysłanym do osoby rezerwującej.  W przypadku anulowania rezerwacji w terminie na 120 dni  ( i krócej ) przed planowanym  przyjazdem  środki  wpłacone na konto nie podlegają zwrotowi.

            b). w przypadku nie pojawienia się Gości do godziny 18:00 w dniu zameldowania – środki nie podlegają zwrotowi.

 1. W cenie pobytu jest wliczony podatek VAT. Taksa klimatyczna nie jest wliczona w cenę.
 2. Parking dla 1 – max. 3 samochodów – gratis.
 3. Podczas zameldowania jest pobierana kaucja (zwrotna) w formie gotówkowej na czas pobytu Gości w wysokości 1000 zł lub 250€ (w okresie Sylwestra - 1500 zł lub 380€ ) - kaucja zostaje zwrócona w całości  w dniu wymeldowania w przypadku braku stwierdzenia szkód/kradzieży  w obiekcie. W przypadku wystąpienia szkód/kradzieży kaucja zostanie pomniejszona o wartość szkód/kradzieży.
 4. Na życzenie Gości wystawiamy faktury VAT za pobyt. O powyższym należy zgłosić najpóźniej w dniu dokonania przelewu. Faktury będą przesyłane drogą mailową.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gości z obiektu należność za pozostałą część planowanego pobytu nie podlega zwrotowi.
 6. Obiekt nie serwuje posiłków.
 7. Obiekt nie akceptuje zwierząt.
 8. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu obiektu.
 9. W przypadku, w którym Gościem obiektu jest osoba niepełnoletnia lub za która Gość najmujący obiekt ponosi odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja  wywiera skutek prawny dla Gościa najmującego obiekt.
 •      &2 - Zasady przebywania w obiekcie i na posesji

 1. Gość zobowiązuje się do korzystania z domu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Właściciel obiekt może odmówić przyjęcia Gościa lub odmówić dalszego Jego pobytu w obiekcie jeżeli Gość:

        a). wyrządził szkodę w obiekcie

        b). wyrządziła szkodę osobie na terenie obiektu

        c). naruszył porządek publiczny mieszkańców nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie    obiektu

        d). naruszył regulamin obiektu

        Należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

 1. Osoby, które nie są zameldowane w obiekcie nie mogą przebywać na jego terenie po godzinie 22:00.
 2. Zachowanie Gości w obiekcie i na jego terenie  oraz osób trzecich nie powinno zakłócać porządku publicznego.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu na zewnątrz budynku – wszystkie osoby najmujące dom będą obciążone solidarnie za nie przestrzeganie  tego zakazu karą o łącznej  wysokości  1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.
 4. W obiekcie jest całkowity zakaz posiadania i używania narkotyków oraz innych środków odurzających - osoby nieprzestrzegające tego zakazu będą obciążone karą wysokości 1000 zł – kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód.
 5. Gość jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją obiekt wraz z posesją, która do niego należy m.in. chronić zieleń wokół domu i nie zanieczyszczać terenu.
 6. Gość zobowiązuje się do nie używania bez zgody zarządcy, obsługi obiektu materiałów pirotechnicznych.
 7. Goście obiektu są zobowiązani do każdorazowego zamknięcia domu w przypadku opuszczenia posesji ( należy zamknąć  drzwi frontowe i  tylne domu oraz wszystkie okna, bramę wjazdową oraz furtkę  ) – należy wyłączyć światło oraz wszelkie urządzenia elektryczne  zagrażające pożarem domu. Informujemy, że obiekt jest monitorowany całodobowo.
 8. Zakazuje się wprowadzania i posiadania zwierząt w obiekcie.
 9. Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać do nich kluczy. Podczas wymeldowania Goście obiektu są zobowiązani do oddania  wszystkich kompletów kluczy wydanych i wpisanych na karcie meldunkowej. W przypadku zagubienia/uszkodzenia/ braku zwrotu  kluczy będzie pobrana opłata w wysokości  500 zł.
 10. Dom nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach najmu krótkoterminowego.
 11. W obiekcie zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przychodzeniem Klientów.
 12. Dom nie może być podnajmowany osobom trzecim nawet w przypadku gdy Gość wcześniej opuścił obiekt niż okres dokonanej rezerwacji, za którą uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. W obiekcie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była podana przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia liczby osób w obiekcie zarządca obiektu, obsługa obiektu ma prawo wymówić solidarnie wszystkim zameldowanym w obiekcie osobom dalszy czas zarezerwowanego pobytu - zerwać umowę najmu  ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 14. Konieczność interwencji ochrony obiektu, zarządcy,  właściciela domu  czy policji  będzie skutkowała opłatą  wynikająca z kosztów interwencji.
 15. Gość nie może dokonywać zmian/przeróbek w obiekcie.
 16. Parking obiektu jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Zarządca, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Klienta, pozostawionego na parkingu.
 17. Pojazdy nieuprawnione do korzystania z parkingu będą usuwane na koszt ich Właściciela.
 18. W obiekcie obowiązuje sortowanie odpadów w tym celu przygotowano instrukcje sortowania odpadów oraz kosze na poszczególne odpady: żółty - plastik, zielony - szkło, czarny - mieszane, niebieski - papier, brązowy - odpady bio.  Brak przestrzegania sortowania odpadów jest równoznaczne z karą 1000 zł. Informujemy, że przed zwrotem kaucji obsługa obiektu przeprowadza również wyrywkową kontrolę sortowania.
 19. W dniu zameldowania posesja obiektu wraz z parkingiem i chodnikami jest odśnieżona i przygotowana na przyjazd Gości. W trakcie wynajmu obiektu zarządca, obsługa, jak i właściciel obiektu nie odpowiada za odśnieżanie i solenie posesji w tym parkingu i chodników ( tył posesji nie jest odśnieżany - odśnieżanie w gestii Gości ). Obiekt udostępnia dla Gości : piasek, sól oraz sprzęt do odśnieżania. W związku z powyższym zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada za złamania i inne urazy związane z nieodśnieżoną posesją, parkingiem i chodnikami. W przypadku braku piasku i soli w trakcie pobytu należy zgłosić powyższy fakt obsłudze - zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości  nie odpowiada za złamania i inne urazy związane z nieodśnieżoną posesją, parkingiem i chodnikami z powodu braku piasku i soli w trakcie pobytu. Po zgłoszeniu braku środków środki zostaną dostarczone max w ciągu 24 godzin.
 20. W okresie zimowym zaleca się posiadanie łańcuchów śnieżnych na koła samochodów.
 21. Zarządca obiektu, obsługa, jak i właściciel nieruchomości nie odpowiada również za załamania i inne urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem domu.
 • &3 - Zasady ponoszenia odpowiedzialności w obiekcie, prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy

      1.  Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów usunięcia uszkodzeń i awarii powstałych z jego przyczyn, osób będących pod jego opieką i osób jego odwiedzających podczas użytkowania obiektu. Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

      2. Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami między innymi w przypadku:

        a).uszkodzenia routera 

        b).zgubienia  lub uszkodzenia pilota do bramy

        c). braku lub uszkodzenia pilota do telewizora i dekodera  

        d).braku lub zniszczenia wyposażenia domu  zgodnie z załącznikami  do w/w regulaminu.

       Za powyższe Gość będzie obciążony kwotą w wysokości poniesionych strat.

       Obiekt jest ubezpieczony. Za szkody powstałe z winy Najmującego  a nieuwzględnione przez ubezpieczyciela ponosi odpowiedzialność Najmujący.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

       a). przedmioty wartościowe, środki pieniężne i inne dobra osobiste  pozostawione w obiekcie i na    

            terenie posesji należące do Gościa, osób pozostających pod jego opieką oraz osób jego 

            odwiedzających

       b). osoby pozostających pod jego opieką oraz osoby jego odwiedzające

       c). pozostawione na parkingu samochody i inne środki transportu

 1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie budynku i posesji tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego w obiekcie i na terenie posesji, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, zarządca domu, właściciel, obsługa obiektu powiadomi niezwłocznie stosowne służby.
 3. Wynajmujący nie odpowiada za awarie i ich skutki wynikłe z działania „sił wyższych” tj.:  awaria wody, słabe ciśnienie wody, awaria prądu, awaria dostawcy gazu, źródłowych przekaźników Internetu, awaria TV itp.

       W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy.    Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo  Najemcy lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane  z powodów niezależnych od Wynajmującego. Środki wpłacone przez  Najemcę podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 W przypadku  sprzedaży obiektu  Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy. Środki wpłacone przez  Najemcę podlegają zwrotowi w całości.

    7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

    8. Wstęp zarządcy, właściciela lub obsługi obiektu do obiektu jest dozwolony w celu dokonywania napraw, konserwacji i remontów, dokonywania oględzin stanu urządzeń technicznych oraz wyposażenia, obiektu.

    9. Zarządca i obsługa obiektu w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia może wejść do obiektu, o ile przemawiają za tym uzasadnione względy dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia. Klucze do wynajętego domu znajdują się stale u Wynajmującego, właściciela obiektu i obsługi.

    10. Z chwilą przekazania obiektu Gość zobowiązany jest zapoznać się ze znajdującym się w nim zestawieniem wyposażenia. W przypadku zauważenia braków w wyposażaniu, Najemca obowiązany jest zawiadomić o powyższym fakcie obsługę obiektu jednak nie później niż w dniu zameldowania w obiekcie maksymalnie do godziny 20:00. W przypadku braku zgłoszenia uznaje się, że stan wyposażenia obiektu jest zgodny ze znajdującym się w nim zestawieniem.

    11. Gość ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu i jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania urządzeń w obiekcie. Zarządca lub obsługa obiektu postara się do nich niezwłocznie ustosunkować.

 • &4 - Ochrona danych osobowych
 1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest okazanie dokumentu wskazanego w § 1 celem zaewidencjonowania danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016r. poz.922. z późn. zm. ).
 2. Dokonanie rezerwacji jest rówoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych -  zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych podanych w klauzuli informacyjnej przez Administratora Danych Osobowych:


  DS SOL Dariusz Soczomski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego  1  lok. 3, 50-155  Wrocław, tel. 605208570, email: domjakdawniej@gmail.com

   w celu realizacji procesu rezerwacji, zgodnie z zakresem wykonywanych usług w: Dom jak dawniej, ul. Okrzei 21, 58-580 Szklarska Poręba

 3. Klauzula informacyjna dostępna jest  na stronie www.domjakdawniej.pl oraz w obiekcie " Dom jak dawniej ".
 4. Dokonanie rezerwacji jest również  rówoznaczne z tym, że Gość  został poinformowany o monitoringu obiektu „Dom jak dawniej” w Szklarskiej Porębie.

 

 • &5 -  Ustalenia końcowe -  prawa autorskie, rozstrzyganie sporów
 1. Wszelkie promocje dotyczące cen za pobyt w obiekcie są ważne do ich odwołania.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu należy zgłaszać niezwłocznie, droga mailową lub osobiście, nie później niż w dniu wymeldowania z obiektu.
 4. Regulamin może ulec zmianie ale nie wpływa to na rozpoczętą już rezerwację.
 5. We wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie a dotyczących zasad przebywania w obiekcie Gość jest zobowiązany stosować się do wskazań zarządcy lub obsługi obiektu.

        6.Prawa autorskie względem materiałów umieszczonych na stronie internetowej www.domjakdawniej.pl należą do Wynajmującego.

 1. Ściąganie informacji z naszej strony jest dozwolone tylko do użytku własnego.
 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.domjakdawniej.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Wynajmujący nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.
 3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

         Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu.


                        Życzymy przyjemnego pobytu i zapraszamy ponownie.

 Usługi:

domki w górach,dom do wynajęcia,dom w pięknej okolicy,dom w górach,ładne domki wynajem,przytulny domek w górach,wynajem domków,piękny ogród w górach,parking koło domu w górach, dom w Szklarskiej Porębie,Wynajem Szklarska Poręba,Pokoje do wynajęcia,Przytulny dom do wynajęcia,Wiejski dom w górach,Piękna okolica do zwiedzania,Noclegi dom w Szklarskiej Porębie

Okolica:

Szklarska Poręba, Biała Dolina, Szklarska Poręba Górna, Marysin, Szklarska Poręba Średnia, Szklarska Poręba Dolna,
RODO, COOKIES:

Drogi Użytkowniku, sprawdź w jaki sposób właściciel tej strony, czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.

Dlaczego wyświetlamy tę wiadomość?

Dnia 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych na terenie UE. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nakłada ono na nas obowiązek jasnego i zrozumiałego poinformowania o naszej polityce zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Nie musisz akceptować żadnych zgód czy też zmian, wystarczy że zapoznasz się z poniższymi informacjami.


JAK CHRONIMY I PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności.
Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jednocześnie jesteśmy Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie (w treści wpisz RODO).
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić dalszy kontakt z nami.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych dwunastu miesięcy lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

COOKIES:
Informacja na temat korzystania z plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby strona lepiej spełniała Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies.

Można zablokować tworzenie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, jednak działanie strony może zostać ograniczona, a niektóre części mogą przestać działać.